Reklamační řád

Na Zboží a ostatní produkty nabízené a prodávané  je zpravidla poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jejich převzetí.
Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné Reklamace do jejího vyřízení.
Ke každému zboží je přikládána faktura nebo daňový doklad(účtenka), která slouží zároveň jako list záruční. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a potvrzuje, že s nimi byl seznámen.Uplatnění reklamace - autobaterie


Záruční podmínky a reklamace: 
1. Na všechny autobaterie poskytujeme záruku na dobu 2 let od data prodeje pokud není stanoveno jinak. Záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který je přiložen ke každému zakoupenému zboží pokud se na něj záruka vztahuje.

2. Jestliže se vyskytne na výrobku výrobní závada v průběhu záruční doby, je potřeba uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění závady. 

3. Každou reklamaci je potřeba dokladovat potvrzením o koupi a záručním listem, ve kterém musí být vyplněny všechny požadované údaje, tak jak Vám byly dodány při převzetí výrobku od nás.

4. Pokud bude případná reklamace posouzena jako oprávněná a vada bude neopravitelná, poskytneme Vám nové zboží jako náhradu. K ní bude vydán nový záruční list. 

5. Záruka zaniká při nedodržení předpisů na skladování, uvedení do činnosti, provoz a ošetřování autobaterie, při jejím mechanickém poškození. Záruka se také nevztahuje na závady způsobené vadným elektrickým zařízením vozidla a nesprávným užitím.

6. Není možné reklamovat autobaterii vybitou, dlouhodobě nevyužívanou, po uplynutí záruční doby nebo autobaterii, která vykazuje znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, nebo nedostatečně nabitou autobaterii, u které došlo k zamrznutí elektrolytu.

7. Reklamované zboží je nutno doručit bud osobně po předchozí telefonní domluvě (558 71 14 45) a nebo nechat zaslat přepravní službou. Neposílejte reklamace na dobírku, nebudou převzaty. Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží plně hradí kupující a koupí výrobku s tímto souhlasí. 

Odstoupení od smlouvy - viz. Všeobecné obchodní podmínkyRozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží :

Pokud kupující spotřebitel zjistí poškození dodaného zboží, je povinen ihned kontaktovat přepravní službu od které zboží obdržel a sepsat reklamační protokol o poškození zboží. Kopii reklamačního protokolu prosím neprodleně zašlete spolu s poškozeným zbožím na naší adresu. Dle vyřízení reklamace poškozeného zboží přepravcem bude postupováno dále, např. zaslání nového zboží, vrácení finanční částky, zamítnutí reklamace. Pokud kupující spotřebitel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím, důrazně doporučujeme ihned (nejlépe do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat naší společnost k odstranění těchto vad. Nároky kupujícího spotřebitele řeší § 616 o.z. V případě kupujícího spotřebitele se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží považuje za rozpor existující již při jejím přijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo volby řešit odstranitelnou vadu záruční opravou či výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Uplatnění reklamace:

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením, nadměrným zatížením.   

Pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně.
V případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt.
Bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout. 

Jestliže se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci.

Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů či neodborného servisu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se nevztahuje na neodborně montované díly. K uplatnění reklamace je zapotřebí dokladu o odborné montáži, vystavuje servis.


(Předložení dokladu o montáži dílu s uvedením technologického postupu, nebo faktury, popř. stvrzenky o zaplacení s uvedením výčtu vykonaných prací, z něhož vyplývá, že byla na vozidlo (nutno uvést registrační značku "SPZ") namontována součástka, která je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu zboží). V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně předmětného dílu a demontáži a případné další podpůrné doklady.)Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

Záruka se dále nevztahuje na poškození, která vznikla: mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Povinnosti kupujícího:

-  Kupující je povinen zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní nebo kvalitativní vady. 
-  Před další instalací,případně povrchovou úpravou je kupující povinen ověřit(vyzkoušet),zda se zboží shoduje s požadavkem a zda správně pasuje(dosedá) na vozidle.Uplatňuje li kupující reklamaci, je nutné doložit: 
-  vadné zboží
-  doklad o koupi zboží a řádně vyplněný záruční list (u zboží k němuž byl záruční list dodán) 
-  řádně vyplněný reklamační protokol, vyplní se v naší provozovně nebo zašleme tiskopis emailem po vyžádání.(reklamační protokol slouží jako doklad o předání reklamace kupujícím)
-  dokladem o odborné montáži, je-li zboží k odborné montáži určeno a bylo namontováno, tzn. autoservisem, osobou s oprávněním k provádění autooprávárenské činnosti. 
-  Vyjádření odborného servisu o důvodu reklamace, uvést stav kilometrů před montáži a po demontáži, typ vozidla.

Postup společnosti při reklamaci:


Společnost může reklamaci posoudit: 
-  přímo na provozovně 
-  předání dodavateli na posouzení 
-  předáním záručnímu servisu na posouzení,případně opravu.

Zamítnutí reklamace: 
- Má-li reklamované zboží vadu, za kterou společnost podle zákona nebo kupní smlouvy neodpovídá. 
- V případě,že reklamace nebyla uplatněna v záruční době 
- V případě,že je reklamováno běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním 
- Nebyla-li reklamace řádně uplatněna, tzn. nebyl např. dodán dostatečně vyplněný reklamační protokol, doklad o odborné montáži nebo vyjádření odborného servisu (chybí údaje rozhodné pro identifikaci vad zboží)
Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.
Toto ustanovení reklamačního řádu se nevztahuje na záruku za jakost a na zjevné vady spočívající v úplnosti, celistvosti a množství, které musí být vytčeny okamžitě při převzetí zboží.

Pokud je k posouzení reklamace nutno zajistit mimořádné zkoušky nebo přizvat nezávislou osobu (znalce),

je o tom kupující předem informován a v případě, že reklamace poté nebude uznána, budou mu s tím související náklady přeúčtovány.

 


Povinnosti společnosti:

Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů.Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí uplatnění reklamace.Jestliže není společnost schopna tuto lhůtu dodržet, informuje pracovník kupujícího o stavu reklamace do vypršení této lhůty (to může nastat při předání reklamace dodavateli společnosti nebo záručnímu servisu z důvodu jejího odbornějšího posouzení,případně opravy).V případě,že lhůta pro vyřízení reklamace nebyla dodržena, má kupující stejná práva,jako by se jednalo o vadu,kterou nelze odstranit.

Společnost v případě oprávněné reklamace vyřizuje reklamaci některým z následujících způsobů:
a) odstraněním vad opravou zboží
b) výměnou zboží
c) přiměřenou slevou z kupní ceny
d) vrácením zaplacené kupní ceny v případě odstoupení od smlouvy. 

- Jde-li o vadu,kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla odstraněna.Není.li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží nebo výměnu jeho vadné části. 

- Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu,aby zboží mohlo být řádně užíváno, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Totéž platí tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat; za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a odstraněna.

 - Jde-li o jiné neodstranitelné vady a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.